Säännöt

Suomen New Forest poniyhdistys r.y.


Yhdistyksen nimi on Suomen New Forest poniyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista New Forest ponikasvatusta jalostaen rotua alkuperämaan jalostusperiaatteiden ja rotumääritelmien mukaisesti. Toimia rodun edunvalvojana maassamme sekä kehittää New Forest ponien käyttöä ja harrastusta Suomessa.


Yhdistys toimii tarkoitusperiensä toteuttamiseksi seuraavasti:
a. toimii aktiivisesti näyttelytoiminnassa
b. jakaa palkintoja
c. harjoittaa toimialaansa liittyvää neuvonta-, tiedotus-, esitelmä-, kurssi-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa.
d. antaa toimintaansa liittyviä tietoja ja lausuntoja viranomaisille.
e. valvoo ja ohjaa oman toimialansa puitteissa hevostalouden edistämistä koskevien asetusten tarkoittamaa toimintaa.
f. välittää yhdistyksen merkillä varustettuja tuotteita.
g. omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
h. toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan.


Yhdistyksen jäseniksi johtokunta voi hyväksyä
– maassa toimivat New Forest ponien kasvattajat
– yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt
– juridiset yhteisöt, joiden tarkoituksena on New Forest ponien jalostuksen ja käytön edistäminen.
Jäsen suorittaa yhdistykselle liittymismaksun sekä vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi tai jonka yhdistys muusta syystä katsoo erityisen huomionosoituksen arvoiseksi.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on
1. huomautuksista välittämättä jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai laiminlyönyt muut yhdistyksen kanssa tekemänsä sitoumukset.
2. tahallisesti antanut vääriä tietoja yhdistyksen johtokunnalle tai toimihenkilöille.
3. toiminut vastoin yhdistyksen etuja ja tarkoitusperiä.
4. rikkonut hyviä tapoja.


Yhdistykseen kuuluvien New Forest ponien kasvattajien ja omistajien velvollisuus on antaa yhdistykselle ponejaan koskevia tietoja voimassa olevan lämminveristen ratsuhevosten ja ponien rekisteröimisohjesäännön mukaisesti. Velvollisuus koskee myös yhdistykseen kuuluvia yhteisöjä.


Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu 2-3 varajäsentä, jotka edustavat estyneenä olevia varsinaisia jäseniä tarpeen mukaan. Johtokunnan puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Johtokunta valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida alueellinen edustus. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä eroaa kahtena ensimmäisenä vuonna arvan mukaan kolme jäsentä ja kolmantena vuonna eroaa yksi jäsen. Tämän jälkeen eroaminen tapahtuu siinä järjestyksessä kuin jäsenet ovat tulleet valituiksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi muodostaa jäsenistään sekä kutsumistaan asiantuntijoista tarpeelliseksi katsomiaan pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia valmistelemaan käsiteltäviä asioita.


Johtokunnan tehtävänä on
1. edustaa yhdistystä
2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen kokousten päätökset.
3. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
esittää yhdistyksen vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus.
4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkauksensa.
5. päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta.
6. laatia tarvittavat ohjesäännöt.
7. hoitaa muut johtokunnalle kuuluvat tehtävät.
Johtokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen läsnä ollessa.

10§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

11§
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous on pidettävä viimeistään toukokuun 31. pvä. Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta kirjallisesti. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1 / 10 äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti johtokunnalta tietyn asian käsittelemistä varten. Jäsenen, joka tahtoo saada tietyn asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitettävä se kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuukausi ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Henkilöjäsen ei voi olla edustettuna valtakirjalla. Äänestykset toimitetaan avoimesti ellei kukaan pyydä suljettua lippuäänestystä.

12§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. yhdistyksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
2. tilinpäätöksen vahvistaminen
3. vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle edellisen vuoden toiminnasta.
4. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
5. vahvistetaan johtokunnan puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot.
6. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimikautta varten.
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja vuosittain muut varsinaiset johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet joka kolmas vuosi.
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa toimikautta varten.
9. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Hippoksen ja muiden yhteisöjen kokouksiin.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai yksi heistä sellaisen johtokunnan jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kanssa, jonka johtokunta on siihen määrännyt.

14§
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukauden pituinen. Päätökseen tarvitaan 2/3:n enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa viimeinen yhdistyksen kokous päättää millä tavoin yhdistyksen varat käytetään New Forest -ponien jalostuksen edistämiseen Suomessa.

15§
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja hevostalouden edistämistä koskevia asetuksia.